Financieel verslag 2016

Toelichting Jaarstukken 2016

 

 

Algemeen

 

In de toelichting op de jaarstukken van 2015, die u op onze website kunt vinden, hebben wij gemeld dat we steeds pas aan een nieuw project beginnen als het eerdere project financieel is veilig gesteld. We gaan dat veranderen. Als een project uitloopt door omstandigheden komt er vertraging in andere ontwikkelingen en dat kost inhoudelijk kwaliteit.

Een tweede punt is dat we overwegen om het CBF keurmerk aan te vragen. Een voorwaarde daarvoor is dat we de jaarrekening maken en presenteren in een ander format: RJ 650. Ook de belastingdienst gaat met RJ 650 akkoord. Dat is belangrijk voor onze ANBI erkenning. Door de ANBI erkenning zijn giften aan ons aftrekbaar voor belasting, onder de geldende bepalingen. Als u de financiële verslaglegging 2016 minder duidelijk vindt dan die van eerdere jaren willen we dat graag van u horen.

Specifiek met betrekking tot 2016

In de balans vindt u aan de passiva kant dat we € 18.500,- hebben gereserveerd voor het kippenproject. Voor noodhulp hebben we een reserve van € 2.000,- uit 2015 gehandhaafd. Voor een volgend bezoek aan Jalihal is € 1.000,- gereserveerd. Voor automatisering hebben we geen nieuwe reservering gemaakt. De eerder vastgestelde reservering is voldoende.

In de staat van baten en lasten is af te lezen dat de gezamenlijke actie voor het kippenproject is uitgesteld. Voor de school SCOPE is toch nog een keer € 12.000,- gedoneerd door dezelfde donateurs omdat de overheid van de deelstaat haar beloften niet nakwam. Inmiddels begint de financiering van de school door de regering vorm aan te nemen. Voor het kippenproject hebben we een aantal watertanks betaald die nodig waren om de extreme droogte voor een aantal mensen wat hanteerbaarder te maken. Die post, € 2.260,-, was vooraf niet begroot.

In de opstelling van cijfers van RJ 650 is duidelijk onderscheid gemaakt tussen uitgaven die besteed zijn aan de projecten en de kosten die behoren bij het functioneren van de stichting zelf. Kosten eigen fondswerving spreekt voor zich. De reiskosten voor locatiebezoek zijn nodig om actueel te werven en om communicatie met India en met onze donateurs actueel te houden. Kosten beheer betreffen o.a. telefoonkosten, porti, reiskosten binnen Nederland, kosten voor presentaties etc. € 18.500,- gezamenlijke actie Wilde Ganzen vormen in het voorjaar een deel van de slotbetaling van de kosten van het kippenproject. De begroting 2017 laat zien dat we voor 2017 verschillende projecten tegelijkertijd willen starten.

De kosten van beheer zijn daarom iets ruimer begroot. Bij projectkosten staat het bedrag voor de slotbetaling van het kippenproject en daarmee zijn de projecten-tot-nu-toe afgewerkt. We zijn in de laatste fase van voorbereiding voor een huizenproject. We gaan ons ook inspannen voor een aantal oudere vrouwen die zaden van neembomen willen verzamelen. Door daar zelf producten van te maken en te verkopen kan het loon voor de vrouwen worden verhoogd. Tenslotte overwegen we een project te starten om zo veel mogelijk bomen te planten en minstens drie jaar te verzorgen, zodat het microklimaat kan verbeteren en er inkomen kan worden gewonnen uit de verkoop van de producten die de bomen opleveren.

Er komt later natuurlijk specifieke informatie over elk project op de website te staan. Als u vragen heeft en u mailt ze naar info@jalihal.nl krijgt u er zo vlug mogelijk antwoord op.

Als u vragen heeft: stuur ons een mail, wij zullen er op reageren.

Boxtel, juni 2017