Financieel verslag 2012

Toelichting Jaarstukken 2012

Er zijn grote verschillen te zien tussen 2011 en 2012.

Balans, debetzijde

Omdat we de lopende activiteiten hebben kunnen betalen uit de liquide middelen is er in 2012 niet intensief aan fondsenwerving gewerkt. Verschillende betalingen voor de projecten zijn uitgesteld omdat de aanhoudende droogte de uitvoering van de projecten hebben vertraagd. In de staat van baten en lasten is daardoor een sterke afname van de inkomsten te zien. Als er een nieuw project in uitvoering komt gaan we weer actief fondsen werven. In voortgangsverslag Nr. 6, dat in juni 2013 aan alle donateurs wordt gestuurd, zullen we waarschijnlijk nieuwe plannen kunnen melden.

Balans, creditzijde

In voortgangsverslag Nr. 5 van juni 2012 hebben we al gemeld dat er in 2011 veel te weinig regen is gevallen. Daardoor kon het landbouwgedeelte van het Gemengd Agrarisch Project niet worden uitgevoerd. We hebben daarom een nieuw project opgezet: het Gemengd Agrarisch Project 2. Daarmee moeten de zwaarste gevolgen van de droogte worden bestreden. 1. Voedselpakketten voor de gezinnen van de vrouwen,2. aankoop van droog voer voor de geiten,3. een bijdrage in de kosten van YPS om de lopende projecten een jaar langer te kunnen uitvoeren en te monitoren,4. het betalen van een studiereis over agrarische ontwikkeling in toenemende droogte en 5. Het bouwen van 10 huizen voor vrouwen, die anders in grote problemen komen. Samen zijn deze 5 onderwerpen begroot op € 44.000,–. De specificatie vindt u terug onder Toelichting reservering GAP 2.

Op de balans vindt u aan de creditzijde reserveringen staan voor een volgend werkbezoek aan Jalihal en voor automatisering. Voor het Gemengd Agrarisch Project (1) moet nog € 5.000,– worden afgedragen, voor het Gemengd Agrarisch Project 2 is € 29.000,– als reservering opgenomen, omdat Wilde Ganzen de andere € 15.000,– (afgerond) financiert. Het verstrekken van voedselpakketten is met 3 maanden verlengd, daarvoor is een reserveringvan € 6.000,– opgenomen en we hebben toegezegd een deel van de kosten te betalen voor een groot congres van 3 dagen over agrarische activiteiten onder droge omstandigheden, waarvoor YPS (onze partner in India) in Jalihal als gastheer is opgetreden. Meer dan duizend mensen hebben aan dat congres deelgenomen. Daarmee is Jalihal bekend geworden in agrarische kringen en ook bij het bestuur van de deelstaat in Mumbai. Wij hebben € 4.000,– toegezegd en dat hebben we betaald in 2013, dus dat bedrag komt ook weer terug in het jaarverslag van 2013 dat t.z.t. gaat verschijnen.

Staat van baten en lasten

Bij de algemene kosten zijn de kantoorkosten gestegen omdat er relatief veel reiskosten zijn gemaakt voor het bezoeken van vergaderingen en om de stichting te presenteren bij donateurs. Vanaf 1 januari 2012 zijn wij niet langer BTW-plichtig. Dat betekent dat wij betaalde BTW bij onze inkopen niet meer terugbetaald krijgen van de fiscus.

De stijging van de kosten voor porti/telefoon/internet wordt deels gevormd door het nu te betalen BTW gedeelte en deels omdat we in 2011 geen en in 2012 wel postzegels hebben moeten kopen voor het verzenden van de voortgangsverslagen.

De leesbaarheid van financiële verslagen is als het dienen van 2 meesters: Veel mensen lopen er zo doorheen en hebben geen verklaring nodig. Maar voor veel anderen is het lastig om zo een verslag te lezen. Wij zijn lid van PARTIN, een platform van en voor particuliere initiatieven zoals Stichting Jalihal er ook een is. Binnen Partin wordt gewerkt aan een model voor een financieel jaarverslag, dat goed leesbaar is. Wij hopen de jaarstukken van 2013 in zo een functioneel model te kunnen presenteren.

Als u vragen heeft: stuur ons een mail, wij zullen er op reageren.

Liempde, mei 2013