ANBI registratie

De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI) door de Belastingdienst. Alleen instellingen die door de Belastingdienst als ANBI zijn aangewezen, kunnen met ingang van 2008 gebruik maken van de fiscale voordelen. Zo hoeven wij als ANBI geen successierechten of schenkingsrechten te betalen over de erfenissen en giften die wij ontvangen, zodat al deze ontvangsten zonder belastingheffing besteed kunnen worden aan onze doelen in India. Daarnaast kunt u als donateur (uiteraard binnen de daarvoor geldende wettelijke spelregels) uw giften in mindering brengen op uw aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Meer informatie over ANBI vindt u op de website van de belastingdienst onder ANBI.

Naam Stichting Jalihal
RSIN 806838747
Bankrekening NL25 TRIO 0320 1992 07
KvK-nummer 17104454
Statuten https://www.jalihal.nl/sites/default/files/Statuten%20Stichting%20Jalihal.pdf
Postadres Dorpsstraat 5, 9526 TC Bronnegerveen
Contact Contactpersoon: Kees Traas
Telefoonnummer: 0633501238
E-mailadres: info@jalihal.nl
Web-site: www.jalihal.nl
Missie Arme mensen een kans te geven om zelf een redelijk inkomen te verwerven, zodat ze een behoorlijk bestaan kunnen opbouwen en in sociale zin de aansluiting met de maatschappij kunnen bewerkstelligen.
De reden is dat wij ons niet willen neerleggen bij de kloof tussen arm en rijk.
Onze doelgroep bestaat uit arme vrouwen (veelal kasteloos) in India.
De primaire functie die wij vervullen is, meestal eenmalig, middelen beschikbaar stellen waarmee de vrouwen van onze doelgroep zelf een inkomen kunnen verwerven.
Als Stichting Jalihal (of enige andere externe bron) geen duidelijke support aanbieden krijgen deze mensen geen andere kans omdat de Indiase maatschappij haar kastelozen niet nabij komt. Dat is o.a. geworteld in de Hindoeïstische religie. Gaandeweg verandert deze attitude, maar het zal nog enkele generaties duren voordat deze veranderingen ook doorgedrongen zijn tot het uitgestrekte, afgelegen Indiase platteland.
We doen dit door projecten aan te bieden waarmee de vrouwen na een scholingsperiode financieel onafhankelijk kunnen worden. Zodat ze op eigen kracht verder kunnen met de opgedane kennis en agrarische middelen die wij ze samen met onze Indiase partner www.yerala.org aanbieden.

Beleidsplan

Het beleid is als volgt onder te verdelen:

 • We stellen onze vaste samenwerkingspartner Yerala Projects Society (verder te noemen YPS) in de gelegenheid om projecten te ontwikkelen en uit te voeren die speciaal gericht zijn op kasteloze vrouwen en op andere vrouwen, die door de lokale samenleving worden genegeerd.
 • Wij doen dat o.a. door fondsen te werven waarmee die projecten gefinancierd worden.
 • Wij stellen wel eisen aan de uit te voeren projecten. Ze moeten bijdragen aan duurzaamheid. Voor duurzaamheid volgen wij de Brundtland definitie, met de drie kapitalen: People, Planet en Prosperity. Omdat het projectgebied milieutechnisch uiterst kwetsbaar is speelt duurzaamheid een duidelijke rol.
 • Het beleid is er op gericht dat de doelgroep in staat wordt gesteld om zelf een inkomen te verwerven waarmee een redelijke levensstandaard mogelijk is. De projecten moeten er dan ook toe leiden dat de vrouwen één keer een gelegenheid wordt geboden, waarna ze volledig zelfstandig verder kunnen werken met de aangereikte middelen.
 • We doen al het mogelijke om in de opeenvolgende projecten een opbouw te bewerkstelligen. Zo is een geitenproject opgevolgd door een gemengd agrarisch project, waarvan kleinschalige landbouw deel uitmaakt. Daarmee wordt de milieudruk van de geiten verminderd en de vrouwen ontwikkelen hun vakkennis dan ook breder, waardoor ze meer aanzien krijgen binnen hun dorpsgemeenschap.

Voorjaar 2017 voegen wij het volgende toe aan het beleidsplan.

In toenemende mate worden de omstandigheden nadelig beïnvloed door de klimaatverandering die in dit gebied nu al minder regen brengt in vergelijk met eerdere jaren. We begrijpen dat onze doelgroep zich niet echt kan ontwikkelen als de hele regio in de bestaande armoede blijft steken. Uit het rapport (2010) van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) “Minder pretentie, meer ambitie” hebben wij o.a. geleerd dat ontwikkeling van de agrarische sector in elke regio een eerste stap is in algehele ontwikkeling van die regio. We kunnen dus niet om de boeren heen. En dat terwijl juist binnen de traditionele landbouw de positie van vrouwen sterk achterblijft.

 • Nu heeft YPS een “Farm House” waar wordt gewerkt aan de verbetering van de landbouw. Daar wordt nu onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om Super Absorberend Polymeer (SAP) aan de bodem toe te voegen. SAP houdt water maanden lang vast en kan van groot belang zijn om de voorjaarsoogst veilig te stellen in geval van te weinig regen. Wij onderzoeken vanuit Nederland of SAP veilig te gebruiken is en de kwaliteit van de bodem, ook op langere termijn, niet aantast. Vervolgens gaan wij, als het product veilig kan worden gebruikt, een project mogelijk maken zodat de vrouwen van onze doelgroep SAP ook kunnen toepassen op hun akkers van 2 hectares of minder.
 • We zijn een project aan het voorbereiden om het aanplanten en drie jaar verzorgen van een groot aantal bomen mogelijk te maken. Daarmee kan worden bereikt dat het microklimaat op veel plekken gunstiger wordt en dat van een deel van die bomen, na een aantal jaren, letterlijk de vruchten kunnen worden geplukt. We willen die beplanting mogelijk maken bij onze doelgroep en bij boeren zodat beide groepen dichter bij elkaar komen.

Er is ook een Nederlandse kant aan onze vorm van ontwikkelingssamenwerking. Hoe is in ons land de publieke opinie ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking over 10 jaar? Het is waarschijnlijk dat er gaandeweg minder zal worden gedoneerd. Het is even waarschijnlijk dat in India de inkomens verder stijgen in de groeiende middenklassen. Dus zal in toenemende mate geld uit India moeten komen om projecten mogelijk te maken. We zijn daarover in gesprek met YPS. We zijn ook binnen ons eigen bestuur hierover aan het nadenken. We hoeven daar nog geen haast mee te maken: de omstandigheden binnen ons werkgebied zijn nog dusdanig dat we gedurende de aankomende jaren heel positief met min of meer traditionele projecten kunnen bijdragen aan de ontwikkelingen in de regio.

Er zijn drie punten die belangrijk zijn in het werk van Stichting Jalihal:

 • Worden de beoogde verbeteringen gerealiseerd? Onze doelgroep maakt het, gemiddeld genomen, beter. Doordat de vrouwen in het centrum van de projecten staan versterken zij elkaar en weten zij elkaar ook te vinden om hulp te vragen of te geven. Het inkomen stijgt licht, de onafhankelijkheid neemt toe. Steeds meer vrouwen kunnen zorg verlenen aan leden van hun familie en dat verbetert hun reputatie in het dorp. Zij sturen nu elke dag hun kinderen naar school. Er zijn ook meer leerlingen die na de basisschool vervolgopleidingen gaan volgen.
 • Analyse van de context. Belangrijk gegeven in deze is dat verbeteringen tot stand moeten komen bij een slechter klimaat. Dat brengt veel vertraging met zich mee. Vrijwel elk project heeft water nodig en dat is niet zelden op rantsoen. De regio is zo afgelegen dat er nauwelijks impulsen van buiten komen. YPS is de enige lokale ontwikkelingsorganisatie die in de regio actief is (maar wel van uitstekende kwaliteit). De gender ongelijkheid is heel groot, het kastesysteem nog sterk bepalend. Door met boeren samen te werken, middels de geplande toepassing van SAP en een project van aanplant en onderhoud van bomen, denken we op dit vlak kwaliteit te kunnen winnen.
 • Logica: Van welke aannames gaan we uit bij onze planvorming en zijn die goed gekozen? De vrouwen van onze doelgroep staan in de lokale publieke opinie het laagst aangeschreven. We zien nu dat zij door eigen arbeid een betere levensstandaard bereiken. We gaan er van uit dat daarmee de kwaliteit van de gehele samenleving in de 22 dorpen positief wordt beïnvloed. We gaan er ook van uit dat we, door doelgroep-overstijgend te werken, de belangen van onze doelgroep voor de langere termijn dienen. Daarnaast blijven we projecten initiëren die wel specifiek op onze doelgroep zijn afgestemd. Tenslotte nemen we aan dat we met YPS samen moeten werken aan veranderingen die YPS (financieel) onafhankelijk maken van Stichting Jalihal en mogelijk uitdagingen gaan bieden voor samenwerking in de toekomst.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Het uitvoeren van het secretariaatswerk
 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het presenteren van de stichting op relevante platforms
 • Het werven van fondsen, waarmee de projecten gefinancierd kunnen worden
 • Het geven van voorlichting over ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en het werk van de stichting in het bijzonder. Dat gebeurt bij serviceclubs, scholen, organisaties en bedrijven
 • Overleg voeren met YPS over de te kiezen projecten en die kritisch volgen
 • Het bijhouden van de website en het uitbrengen van periodieke voortgangsberichten

Er is geen sprake van een vermogen bij Stichting Jalihal. We hebben een reserve opgebouwd van ongeveer €10.000,-. Die is ondergebracht op een zakelijke spaarrekening bij de Algemene Spaarbank Nederland. Als de voortgang van enig project dit wenselijk maakt dan spreken wij dat reservebedrag aan.
In de jaarstukken doen wij verslag van de besteding van de gelden en van de onkosten die we maken om onze doelen te bereiken.

Bestuur

 • Tom van Lamoen, voorzitter
 • Kees Traas, secretaris en penningmeester
 • Wauda Maas, bestuurslid
Beloningsbeleid Telefoon-, administratieve- en reiskosten worden vergoed
Verslag activiteiten Zie https://www.jalihal.nl/projecten
Financiële verantwoording Zie https://www.jalihal.nl/financien